درب فلزی، فضایی برای تفکیک درون از بیرون - آریا متال